Công bố mỹ phẩm tại Đà Nẵng

Việc Công bố mỹ phẩm tại Đà Nẵng được thực hiện Bộ Y tế/Sở Y tế nơi doanh nghiệp có trụ sở chính/cơ sở sản xuất. Có thể nộp hồ sơ bản giấy thông qua bộ phận một cửa hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện. Khi thực hiện thủ tục Công bố mỹ…